معرفی سازمان

سازمان آرامستان های شهرداری سبزوار
دوری جستن از پیکر بی روح انسان ، موجب زایش فضایی است به نام گورستان که بسیاری آنرا تنها به عنوان خوابگاه مردگان می شناسند و تعریف می کنند. اما این تعریف تنها صوری است.
گورستان (آرامستان ) – در تعریف دقیق – عامل اصلی و آغازگر معماری و ایجاد فضایی فرهنگی در شهرهاست . (آرامستان یا فضای آرامش بخ ش نامی است برای معرفی حال و هوای روحانی فضا ، که شایسته تر از گورستان است ).
از يك نگاه كلي آرامگاه محلي براي دفن اموات است كه سازماني فارغ از دغدغه هاي جانبي، تمركز و نگاه تشكيلاتي خود را بر روي موضوعات خاص آن (مانند تغسيل، تكفين و تدفين) معطوف نموده و به لحاظ جاذبه هاي نوشتاري و مفهومي، نام آرامستان را با خود همراه كرده است. اما با نگاهي كلان تر و دقيق تر، آرامگاه تعاريف جامع تري هم دارد كه البته با اين نگاه هم مي توان به اهداف متعالي سازمان آرامستانها دست يافت.
آرامگاه امانتدار عزيزترين امانتهاي مردم است. آرامستان تنها مكاني است كه هر روز و هر هفته ميزبان بخش بزرگي از جامعه در متنوع ترين شكل خود به لحاظ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي باشد. آرامگاه محل عبرت و پند آموزي است. آرامگاه محل مرور اعمال است.
و اما آرامگاه محلي است كه متبرك به حضور شهدا و صلحاست. آرامگاه تنها مكاني است كه فقير و غني، پير و جوان، خرد و كلان، عالم و جاهل و ... را در خود جاي داده است و بسياري ديگر از تعاريف كه نقش ممتاز سازمان آرامستان را در هر شهري روشن و هويدا مي سازد. به واقع جايگاه آرامستان كاركردي چند وجهي در درون شهر دارد. از يك سو نقشي كاملا ديني و شرعي بر عهده آن است، از سوي ديگر نقشي كاملا بهداشتي ايفا مي نمايد. از يك منظر كاركردي كاملا فرهنگي دارد و از منظري ديگر كاركردي كاملا اجتماعي. اعتبار كلي آرامستان، نبض احساس جامعه است كه بايد حتما نگاهي كلان و توسعه يافته بدان داشت و در صورتيكه در هر يك از ابعاد ضعف، مشكل و عدم توجه بهينه وجود داشته باشد، اثرات و تبعات آن عينا به جامعه منتقل خواهد شد.
معرفی سازمان
سبزوار – بیهق – دیار سربداران اسامی است که در طول تاریخ به قطعه ای از سرزمین خراسان بزرگ سرزمینی که بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان در آن آرمیده است اطلاق می گردد که اولین شهری است که پذیرای زائران آن امام عزیز از سمت غرب استان می باشد ، سرزمینی که در بدو ورود زائران امام هشتم عطر بوی آن حضرت به مشام آنان می رسد و به نظر لازمه این هم جواری و نزدیک بودن به بارگاه ملکوتی آن امام عزیز ساختن مکانهایی در شان و منزلت آن بزرگوار می خواهد ،آرامستان نیز یکی از این مکانها می باشد .
براساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل درگذشتگان و مراقبت وانتظام آنها از وظایف شهرداریهاست و نظارت بر آن بر اساس بند ۲۱ ماده ۷۱ قانون شوراها برعهده شورای اسلامی شهر می باشد. به استناد این قوانین مصلی شهر سبزوار در نزدیکی کمربندی شهر در زمینی به مساحت بالغ بر 2222 هکتار احداث گردید.در حال حاضر سازمان علاوه بر مصلی قدیم آرامستان بزرگ وعمومی شهر دارای سبزوار در فاصله 10 کیلومتری شهر در حاشیه جاده قدیم مشهد به مساحت 100 هکتار واق گردیده است.
تغییر در ساختار تشکیلاتی ، تحول در منابع در آمدی افزایش هزینه خدمات تشریفاتی واختیاری وتثبیت و متعادل کردن هزینه های عمومی و عمدتاً اجتناب ناپذیر برای عامه مردم، اندیشیدن تدابیری برای تغییر نگاه جامعه به کارکنان شاغل در این سازمان ، ایجاد انگیزه های معنوی ومادی جدید برای جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده ، ایجاد بستری مناسب برای استفاده از جایگاه شهر سبزوار در خصوص تشییع و تدفین اموات ، تشخّص دادن به اهمیت کار سازمان در میان علماء و بزرگان و خواص و عوام از جمله مسائلی است که می بایست برای نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت این سازمان مد نظر قرار گیرند. این سازمان رفته رفته باید به سمتی حرکت کند که براساس قانون، احاطه و مدیریت خود را بر انتظام و مراقبت تمامی غسالخانه ها و آرامستانهای شهر کامل نماید.
ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري سبزوار، ﻣﺘﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ، ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري اﻣﻮات، در ﺷﻬﺮ سبزوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻬﻲ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن، ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎت و ﺗﺬﻛﺮ و ﺗﻨﺒﻪ زاﺋﺮان ﻗﺒﻮر ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ و ﻣﻮﻣﻨﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺴﺐ رﺿﺎي اﻟﻬﻲ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم دﻗﻴﻖ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎت، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺮت ﭘﺬﻳﺮي زاﺋﺮان از ﻣﺤﻴﻂ آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺠﻠﻲ ﻳﺎد ﻣﻌﺎد در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ، ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ سبزوار
• اﻳﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ ﺷﻬﺮ سبزوار
• اﻧﺠﺎم ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﻴﻪ اﻣﻮات ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
• اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ - ﻣﺬﻫﺒﻲ در آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ﻣﻌﻨﻮي زاﺋﺮ نا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻛﻮﺷﻴﺪه و ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺎه ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي ﺧﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري سبزوار ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده است "آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ، ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺮﺣﻴﻢ روح اﻣﻮات ، ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و اﺣﻴﺎء ﻗﻠﻮب زاﺋﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻌﺎد در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ" .
ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮد، ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ دﺳﺘﻮرات فقهي در ﻣﻮرد ﺗﻐﺴﻴﻞ، ﺗﻜﻔﻴﻦ و ﺗﺪﻓﻴﻦ ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺰول بخشش و رﺣﻤﺖ الهي را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮﺣﻴﻢ روح اﻣﻮات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب پس از ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﺑﻪ ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﺎن ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي روحي و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آراﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ آن، ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﺗﻼش در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻣﻴﺪوار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ را در آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﻲ مي ﻳﺎﺑﺪ . و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺣﻀﻮر زاﺋﺮان در آراﻣﺴﺘﺎن ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻳﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻌﺎد و ﻣﻮﺟﺐ زﻧﺪه ﺷﺪن دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دوري از ﺣﻖ ، دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺷﻮد .
اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎن آراﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري سبزوار :
اﺳﺘﺨﺮاج اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻫﺪاف ﻛﻼن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻴﺘﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .

رئیس سازمان

رئیس سازمان اسماعیل کرمی

آب و هوای سبزوار

نظر سنجی

آمار
آمار بازدید:
کل بازدید کننده ها: 123793
کل بازدید ها:332797
بازدید امروز: 3
بازدید دیروز: 44
افراد آنلاین: 1

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین تصاویر


آخرین تصاویر

پیوندها